SEE YOU SOON
COME CLOSER
LOVE EACH OTHER
YOU'RE WONDERFUL
REJOICE
SINGING
DANCING
FOOD
SONG
WORLD
DREAMS
FREEDOM
HELLO
GO WELL
STAY WELL
MY WIFE
MY HUSBAND
MY GIRL FRIEND
MY LOVE
MOTHER
FATHER
YES
WE ARE LEARNING
HOW ARE YOU?
FINE, WE ARE FINE
I WOULD LIKE...
THANK YOU
I LOVE YOU
WHERE DO I CATCH A TAXI
YOU ARE BEAUTIFUL
IT'S NICE TO BE HERE
WELCOME TO SOUTH AFRICA
WELCOME TO MY HOME
GOD BLESS YOU
WHAT TIME IS IT?

SOBONANA MASINYANE               
SONDELA                   
THANDANANI                       
WENA USIMANGILISO
JABULA                  
UKUCULA                          
UKUSINA                          
UKUDLA                           
INGOMA                           
UMHLABA                          
AMAPHUPHO                   
INKULULEKO                       
SAWUBONA (say "sow bona")        
NIHAMBE KAHLE                    
NISALE KAHLE                     
INKOSIKAZI YAMI                  
UMYENI WAMI                      
INTOMBI YAMI                     
ISITHANDWA SAMI                  
UMAMA                            
UBABA                            
YEBO (say "YAYBO")               
SIYAFUNDA                        
NINJANI                          
SIKHONA                          
NGICELA                          
NGIYABONGA                       
NGIYAKUTHANDA                    
NGIYITHOLA KUPHI I TAXI          
UMUHLE                                                
KUMNANDI UKUBA LAPHA          
SIYANAMUKELA E SOUTH AFRICA      
SIYANAMUKELA E KHAYA             
UNKULUNKULU AKUBUSISE            
SITHINI ISIKHATHI?                               

South Africa Lesotho